Pankreas

pankreas

Pankreas Hakkında Bilgi

Memelilerin karın bölgesinde yeralan büyük salgı bezi. İnsanda ince-uzun bir organ olan pankreasın, hem sin­dirim, hem de içsalgı işlevleri bulunduğundan, birbirin­den bütünüyle farklı iki çeşit hücre içerir. Yaklaşık 12-15 cm uzunluğunda olan pankreas, onikiparmakbağırsağının kavsi içine yerleşmiştir. Midenin arkasında, arka karın boşluğunda, omurga ve aortun önünde çaprazla­masına uzanır ve sol diyaframın altında dalak yakınla­rında son bulur.

Pankreasın sindirim ya da dışsalgı hücreleri, birbirine küçük kanallarla bağlı lopçuklardan (ya da asinüs hüc­releri) oluşur. Bu kanallar birleşerek, küçük kaslı delik­lerle onikiparmakbağırsağına boşalan iki büyük kanalı

pankreas hakkında bigi

Pankreas karın bölgesinin alt yanında, midenin arkasında yeralır. Pankreasın dış salgı dokusu, kesecikler O) ya da lopçuklardan (kesitte gösterilmiştir) oluşur. Kesecikler kanallara (2) sindirim enzimleri salgılarlar; kanallar, onikiparmakbağırsağına ulaşan ana pankreas kanalına açılırlar. Doku boyunca dağılmış durumda bulunan Langerhans adacıkları (3), ktlcaldamarlardan (4) kan dolaşımına hormonlar salgılarlar; glükagonun kaynağı olan alfa hücrelerini (turuncu ve kırmızı renkli) ve insülinin kaynağı olan beta hücrelerini içerirler.

(Santorini ve VVirsung kanalları) oluşturur. Salgıların bü­yük bölümü, karaciğerden gelen safrayla birlikte genel­likle Santorini kanalından onikiparmakbağırsağına ge­çer. Lopçuklarda, elektrolitler ve üç önemli sindirim enzimi olan tripsin, amilaz ve lipaz içeren pankreas sal­gılarını salgılayan çok sayıda hücre bulunur. Söz konu­su enzimler, proteinleri sindirir, yağları parçalar, nükleik asitleri ve nişasta, amilopektin glikojen gibi polisaka-ritleri kimyasal yıkıma uğratırlar. Protein parçalayan bir enzim olan tripsip, yalnızca onikiparmakbağırsağmın enzimi enterokinazla karışınca ya da pankreas iltihabı, pankreas kanseri gibi hastalıklar durumunda etkinleşir. Benzer bir biçimde, öbür enzimlerin etkinliği, ince-bağırsak salgıları ve safra katılmasıyla fazlalaşır.

Pankreasın içsalgı işlevi, “Langerhans adacıkları” adı verilen çok sayıda küçük hücre grupları tarafından sal­gılanan hormonları salmaktır. Sekretin hormonu, sıvı boşaltımının miktarını denetler. Pankreozimin ve gas-trin hormonları (ve vagus siniri), salgılanan enzimleri denetlerler. Ortalama olarak günde 750 ml pankreas hormonu üretilir. Langerhans adacıkları, karbonhidrat metabolizmasını denetleyen iki hormon salgılar: Kan şeker düzeyini düşüren insülin, kan şeker düzeyini yük­selten glükagon. Öbür hormonlar bağırsak haraketleri-ni denetler ya da tiroyit, böbreküstü ve hipofiz bezleriy­le karşılıklı etkileşirler. Söz konusu adacık hücrelerinin yokluğu durumunda, kişide şeker hastalığı (diabetes mellitus) gelişir.

pankreas iltihabı

Pankreasın ivegen ya da süreğen iltihaplanması. İvegen pankreas iltihabında (ivegen pankreatit), iltihaplanma, pankreasın etkinleşmiş sindirim sistemi enzimlerinin, bağırsağa dökülecek yerde, organın dokularına kaçak yapmaları durumunda oluşur: Bu kaçak, pankreas do­kularının kendi kendini sindirmesine yol açar. İlk ilti­haplanma, ödeme ve şiddetliyse, yerel doku ölümüne yol açar. İvegen pankreas iltihabının başlangıç belirtile­ri karın ağrısı ve çoğunlukla kusmadır. Nöbet şiddetliy­se, nabzın aşırı hızlanması ya da yavaşlaması gibi şok

belirtileri gözlemlenebilir. Öbür ihtilatları arasında so­lunum yetmezliği,pankreas çevresinde yıkılmış dokunun mikrop kapması sonucu apse oluşumu sayılabilir.İvegen nöbetler genellikle safra taşından yada ileri alkol kullanımından olur.Öbür nedenler arasında bazı ilaçlar,öz bağışıklık olguları ve travmalar sayılabilir(bazı durumlarda ise neden belli değildir).Tedavide

pankreasın uyarılmasını önlemek için ağızdan beslen­meyi durdurmak ve yitirilen sıvı ile tuzları yenileyerek ve oksijen vererek yaşam işlevlerine destek olmak ge­rekir.

Süreğen pankreas iltihabı (süreğen pankreatit), pan­kreasın uzun süreli iltihaplanmasıdır. Çoğunlukla, ka­dınlara oranla erkeklerde daha sık görülür ve genellikle alkolizmden kaynaklanır. Temel belirtisi karın üstü böl­gesinde ve sırtta ağrıdır. Zaman içinde, pankreasın sin­dirim sıvısının yitimine, bunun sonucu olarak sindirim yetmezliğine ve zayıflamaya yol açar. Pankreas doku­sunun ilerleyici biçimde yıkılması insülin üretiminin yok olması sonucunda şeker hastalığıyla sonuçlanabilir. Öbür ihtilatları arasında pankreas salgılarının kist biçi­minde birikmesi ve safra yollarının tıkanması (cerrahi yoldan rahatlatma gerekebilir) sayılabilir.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Kategori : Ansiklopedi, Sağlık - Etiketler :, , , , , , , , , , - Tarih : 20 Şubat 2012